SLO | ITA

Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

02 780 73 00

info@domptuj.si

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Katalog informacij javnega značaja v Domu upokojencev Ptuj (DUP) vsebuje osnovne podatke o DUP, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih DUP zagotavlja, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja v DUP.

1.1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ZAVODA: Dom upokojencev Ptuj
Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
tel. 02/ 780-73-00 , faks. 02/ 620 77 98
matična številka: 5050618000
davčna številka: SI83684921
podračun pri UJP: 01100-6030268097
spletna stran: http://www.dom-upokojencev.si

ODGOVORNA URADNA OSEBA: Jožica Šemnički, direktorica
DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA:
DATUM ZADNJE SPREMEMBE: konstantno
KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU: http://www.dom-upokojencev.si
Poleg elektronske oblike, je na sedežu zavoda dostopna tudi različica v fizični obliki.
Dom upokojencev Ptuj bo katalog ažuriral 1x mesečno.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

- KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA:
Dom upokojencev Ptuj je javni socialno-varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. DUP izvaja institucionalno varstvo starejših oseb na širšem ptujskem območju z namenom zagotoviti višjo kakovost življenja teh oseb, katerim je omogočena dnevna in celodnevna oskrba na petih lokacijah.

- SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT:
- Direktorica
- Socialna služba
- Enota skupnih služb
- Enota prehrane
- Zdravstveno negovalna enota

- ORGANIGRAM ZAVODA

V pripravi

2.2. KONTAKTNI PODATKI ODGOVORNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Jožica Šemnički, direktorica
Naslov: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Telefon: 02 780 73 00, telefaks: 02 620 77 98
e-mail: info@domtptuj.si

2.2.1. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Andreja Potočnik
Telefon: 02 620 76 05
E-mail: andrejapotocnik@domptuj.si

2.3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV

- DRŽAVNI PREDPISI, dostopni na http://zakonodaja.gov.si/register.html

o Zakon o zavodih,
o Zakon o socialnem varstvu
o Zakon o računovodstvu
o Zakon o javnih financah
o Zakon o javnih uslužbencih
o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
o Zakon o delovnih razmerjih
o Zakon o javnem naročanju
o Zakon o splošnem upravnem postopku
o Zakon o prijavi prebivališča
o Zakon o varstvu osebnih podatkov
o Zakon o nalezljivih boleznih,
o Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
o Zakon o zdravstveni dejavnosti
o Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
o Kolektivna pogodba za javni sektor
o Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
o Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva v nazive
o Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
o Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
o Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
o Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
o Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

- NOTRANJI PREDPISI, predpisani na osnovi zakona in drugih predpisov s strani ustanovitelja Doma, ( http://www.dom-upokojencev.si ) so objavljeni na spletnih straneh zavoda

- SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV: DUP nima predpisov v pripravi

2.4. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV DUP:

- Program dela DUP za leto 2004
- Program dela DUP za leto 2005
- Program dela DUP za leto 2006
- Program dela DUP za leto 2007
- Program dela DUP za leto 2008
- Program dela DUP za leto 2009
- Program dela DUP za leto 2010
- Program dela DUP za leto 2011
- Program dela DUP za leto 2012
- Program dela DUP za leto 2013
- Program dela DUP za leto 2014
- Program dela DUP za leto 2015
- Program dela DUP za leto 2016
- Program dela DUP za leto 2017
- Letno poročilo DUP za leto 2004
- Letno poročilo DUP za leto 2005
- Letno poročilo DUP za leto 2006
- Letno poročilo DUP za leto 2007
- Letno poročilo DUP za leto 2008
- Letno poročilo DUP za leto 2009
- Letno poročilo DUP za leto 2010
- Letno poročilo DUP za leto 2011
- Letno poročilo DUP za leto 2012
- Letno poročilo DUP za leto 2013
- Letno poročilo DUP za leto 2014
- Letno poročilo DUP za leto 2015
- Letno poročilo DUP za leto 2016
- Letno poročilo DUP za leto 2017

2.5. SEZNAM VRST POSTOPKOV:

- Seznam postopkov, ki jih vodi organ: DUP pri izvajanju nalog v skladu s svojimi pristojnostmi uporablja naslednje postopke: - splošni upravni postopek

2.6. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI DUP UPRAVLJA

SEZNAM EVIDENC:
- seznam uporabnikov storitev,
- evidenca podatkov o zdravstvenem stanju stanovalcev
- Evidenca prispelih prošenj
- Evidenca nepopolnih prošenj
- Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
- seznam zaposlenih
- evidenca delovnega časa
- evidenca o plači zaposlenih delavcev
- evidenca o poškodbah pri delu
- evidenca podatkov o drugih zaposlenih
- evidenca vpogledov v videonadzorni sistem
- evidenca dobaviteljev
- evidenca javnih naročil

Podatki iz naštetih evidenc so dostopni v pisni obliki na podlagi zahteve naročnika.

3. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

- Pomembni dogodki, novosti so objavljeni na spletnem portalu Doma
- Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev, ki se izvajajo v Domu
- Podatki o javnih naročilih so na voljo na Portalu javnih naročil
- Pravilniki, navodila in drugi akti.

4. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja Doma upokojencev Ptuj, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je Dom upokojencev Ptuj izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.
Večina informacij javnega značaja je dostopna kadarkoli na spletnih straneh Doma upokojencev Ptuj, http://www.dom-upokojencev.si, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij, ali na sedežu in v prostorih Doma upokojencev Ptuj, kjer so informacije na voljo v posameznih brošurah, informativnih listinah in katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki.

Prosilec (fizična oseba, pravna oseba) ima pravico dobiti od Doma upokojencev Ptuj informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali pa pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Na pravno varstvo, ki ga predpisuje ZDIJZ, se lahko prosilec sklicuje le, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Za pisno zahtevo se smatra tudi zahteva, ki se vloži v elektronski obliki.
V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve. To pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.
Osebni oz. fizični dostop do informacij javnega značaja je možen pri uradni osebi, zadolženi za dostop do informacij javnega značaja oz. pri osebi, pooblaščeni s strani osebe za dostop do informacij javnega značaja, v poslovnem času Doma upokojencev Ptuj.
Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja prosilec lahko pošlje na naslov: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj ali na e-naslov: info@domptuj.si
Prosilec mora v vlogi navesti ime priimek, naslov ali podjetje, opredeliti mora informacijo, s katero se želi seznaniti in določiti način seznanitve z zahtevano informacijo (elektronski zapis, vpogled, fotokopija, prepis). Osebni dostop do informacij javnega značaja je možen na sedežu Doma upokojencev Ptuj, v poslovnem času.
Dostop za prosilce s posebnimi potrebami: za vpogled v dokumente je možen dostop z invalidskim vozičkom.

Stroškovnik za posredovanje informacij je določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 24/2016).

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina zahtev se je nanašala na pridobitev podatkov o poslovnih dogodkih s posameznimi dobavitelji.
Šest zahtev se je nanašalo na pridobitev podatkov iz ponudbene dokumentacije v okviru postopkov javnega naročanja.

REVIZIJSKA POROČILA