Dom upokojencev Ptuj enota Žabjak

 

Namen projekta "Dom upokojencev Ptuj enota Žabjak" je vzpostavitev nove enote za namen izvajanja dnevnih oblik varstva in nove enote za namen izvajanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.

Projekt "Dom upokojencev Ptuj enota Žabjak" delno financira Republika Slovenija (RS) in Evropska unija, in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Skupna višina vseh upravičenih stroškov namenjenih za izvedbo projekta znaša 2.783.742,20 EUR. Vrednost sofinanciranja RS in ESSR znaša 1.434.766,00 EUR in sicer v deležu:
- iz sredstev ESSR 1.147.812,80 EUR, kar predstavlja 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta (170077 - PN 9.3 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo - V - 14-20 - EU);
- iz sredstev slovenske udeležbe 286.953,20 EUR, kar predstavlja 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta ( 170078 - PN 9.3 - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo - V - 14-20 - slovenska udeležba).
Ostala sredstva za za izvedbo projekta zagotovi Dom upokojencev Ptuj sam iz lastnih virov.

Z realizacijo projekta "Dom upokojencev Ptuj enota Žabjak" bo omogočeno zagotoviti institucionalno varstvo za 162 stanovalcev, od tega 130 stanovalcev, 20 stanovalcev za začasno namestitev in 12 stanovalcev za
dnevno varstvo.

Povezava do spletne strani https://www.eu-skladi.si/