Varstvo osebnih podatkov

Na območju Evropske Unije je 25. 5. 2018 začela veljati Uredba EU (2916/679) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju uredba).
Osebni podatki o stanovalcu in njegovem zdravstvenem stanju so neizogibno potrebni za kakovostno in varno bivanje v Domu upokojencev Ptuj ter izvajanje zdravstvene nege. Zbrane informacije in zdravstvena dokumentacija se uporabljajo izključno za namen bivanja in izvajanja zdravstvene nege v Domu upokojencev Ptuj in so obravnavani v skladu z veljavnimi predpisi in internim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Pravice posameznika

Dom upokojencev Ptuj kot upravljavec osebnih podatkov posamezniku na podlagi uredbe zagotavlja:
• pravico do dostopa do osebnih podatkov,
• pravico do popravka,
• pravico do omejitve obdelave,
• pravico do prenosljivosti podatkov,
• pravico do ugovora,
• pravica od vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Zaradi večje preglednosti obdelave osebnih podatkov in lažje dostopnosti je Dom upokojencev Ptuj imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Nanjo se lahko obrnejo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih Dom upokojencev Ptuj obdeluje, z vprašanji, ki zadevajo:
• varovanje, obdelavo in posredovanje njihovih osebnih podatkov,
• možnost vložitve pritožbe zaradi kršitve pravic iz varstva osebnih podatkov,
• druga vprašanja glede obdelave osebnih podatkov.
Andreja Potočnik, univ. dipl. prav.
Telefon: 02 / 620-76-05
E-pošta: andrejapotocnik@domptuj.si

Pritožba

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši veljavne predpise na področju varstva osebnih podatkov.
Kontaktni in drugi podatki Informacijskega pooblaščenca so dostopni na spletni strani https://www.ip-rs.si.