SLO | ITA

Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

02 780 73 00

info@domptuj.si

Certifikat - Družini prijazno podjetje

Dom upokojencev Ptuj je v mesecu septembru 2022 s sklepom Revizorskega sveta prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se tako priključil socialnovarstvenim zavodom s certifikatom.

CertifikatDPP 1

O certifikatu

druzini prijazno osnovni

Certifikat družini prijazno podjetje lahko pridobijo podjetja, javne ustanove ter nevladne organizacije in združenja z najmanj desetimi zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Podlaga za implementacijo certifikata Družini prijazno podjetje je sistem »European Family Audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ga trenutno uporabljamo v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem in v Italiji. (Ekvilib Inštitut, 2017).

V Sloveniji osnovni certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje Ekvilib Inštitut skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja.

Ekvilib Inštitut
Šišenska 89, SI- 1000 Ljubljana
projektna pisarna: Medvedova 28, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 3751
FAX: 059 035 581
E-mail: certifikat[at]ekvilib.org , info[at]ekvilib.org
URL: www.ekvilib.org

Certifikat ni zakonsko opredeljen, je pa pokazatelj višje ravni odgovornosti organizacije in prinaša pozitivne ekonomske učinke, saj se poveča produktivnost. Razne ankete kažejo, da so zaposleni bolj zbrani na delovnem mestu, zmanjšuje se absentizem, z bolj učinkovito organizacijo dela pa se zmanjšajo tudi stroški. Prav tako se poveča pripadnost zaposlenih delovni organizaciji.
Čeprav podeljen certifikat Družini prijazno podjetje izkazuje, da je delovna organizacija naklonjena posameznikom in s prilagojeno organizacijo delovnih procesov upošteva zasebno življenje svojih zaposlenih, pa ga ne gre enačiti z drugimi standardi kakovosti vodenja organizacij. Medtem ko večina certifikatov kakovosti uporablja enotne standarde, se certifikat Družini prijazno podjetje usmeri individualno na potrebe posamezne delovne organizacije.

dpp slika1

Projekt družini prijazno podjetje je projekt družbene odgovornosti, ki usmerja delovne organizacije, kako prisluhniti in pomagati svojim zaposlenim pri usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti. Gre za svetovalno-revizorski postopek, razvit kot eno od orodij za učinkovito ter boljše upravljanje človeških virov v delovnih organizacijah, v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Problem usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti se kaže pri porabi in delitvi časa, upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri usklajevanju potreb zasebnega oziroma družinskega življenja.

Zaposleni, ki lahko uspešno usklajujejo poklicne in zasebne obveznosti so bolj zadovoljni, učinkoviteje dosegajo boljše delovne rezultate, kar je navsezadnje tudi v interesu delodajalca.

Delo v domovih za upokojence je psihično in fizično zahtevno, kar se na državni ravni kaže tudi v odstotku odsotnosti zaradi bolezni in absentizma na splošno. Različni delodajalci se na to odzivajo s številnimi ukrepi, ki pripomorejo k dvigu stopnjo pripadnosti delodajalcu in k splošnemu zadovoljstvu zaposlenega na delovnem mestu.

V Domu upokojencev Ptuj smo se odločili, da bi za povečanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu zraven že uvedenih ukrepov, pričeli tudi z uporabo orodij za učinkovitejše upravljanje s človeškimi viri in z izvajanjem ukrepov za izboljšanje delovnih procesov. Rezultat je pridobljen osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Po uradni podelitvi osnovnega certifikata mora organizacija v 36-ih mesecih implementirati izbrane ukrepe v skladu z izvedbenim načrtom. Po vsakih 12-ih mesecih je organizacija dolžna predložiti letno poročilo o napredku implementacije družini prijaznih ukrepov. Po pozitivni evalvaciji vseh treh letnih poročil s strani revizorja organizacija izpolni pogoje za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

dpp slika4

V Domu upokojencev Ptuj smo sprejeli naslednji načrt implementacije ukrepov:

1. Otroški časovni bonus
Staršu otroka v 9. razredu OŠ pripada pravica do koriščenja 1 dneva letnega dopusta za udeležbo na informativnem dnevu otroka.
Staršu otroka, ki pričenja obiskovati vrtec, se omogoči prilagoditev urnika z zmanjšano časovno obveznostjo v skupnem trajanju do 1 delovnega dne, vendar ne več kot 8 ur, v prvem tednu uvajanja otroka v vrtec. Ta ukrep velja le ob prvem vstopu otroka v vrtec.
Starši otrok v 9. razredu in otrok, ki prvič vstopajo v vrtec se odsotnost odobri le v primeru, ko to omogočajo potrebe delovnega procesa.

dpp slika2

2. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
Ustanovi se projektna skupina z namenom zbiranja, obravnave in uvajanja novih, boljših metod dela, usmerjenih v usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. To nalogo prevzame obstoječa projektna skupina, imenovana za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Zaposleni se seznani z možnostmi, ki jim jih ukrep nudi. Pričakuje se večje zadovoljstvo zaposlenih, pripadnost delodajalcu, vzpodbujanje k sodelovanju, osveščanje, uvajanje boljših metod dela. Obravnavajo se konkretne zadeve/primeri s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

3. Komuniciranje z zaposlenimi
Dom upokojencev Ptuj svoje zaposlene ažurno obvešča o dejavnostih in dogajanju v Domu, kot tudi o samem poslovanju Doma na Zborih delavcev, z objavami obvestil na oglasnih deskah za zaposlene kot tudi preko vodij enot oz. služb, kateri informacije iz kolegija direktorice prenesejo na zaposlene na rednih tedenskih sestankih.

dpp slika3

4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Dom upokojencev Ptuj se redno predstavlja javnosti z objavo prispevkov v lokalnih in regionalnih medijih, z uporabo logotipa DPP na vidnih mestih, publikacijah, tiskovinah, v podpisih elektronske pošte zaposlenih...).

5. Anketa Družini prijazno podjetje
Med zaposlenimi se bo izvedla Anketa o ukrepih za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ki jo za Dom upokojencev Ptuj pripravi Ekvilib Inštitut. Z anketo se bodo zbirale informacije o zadovoljstvu, pogostosti uporabe posameznih ukrepov, predlogih izboljšav in željah glede ukrepov za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Anketa se bo izvajala periodično vsaka 3 leta, rezultati pa bodo uporabljeni za oceno uspešnosti ukrepov in pripravo novih ukrepov za novo triletno obdobje.

6. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
Na Zborih delavcev vodstvo predstavi poslovaje zavoda in aktualne teme s področja delovanja zavoda, zaposleni pa lahko zastavljajo vprašanja, opozarjajo na morebitne težave, izpostavljajo svoje dileme in predlagajo rešitve v zvezi z usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Tema usklajevanja teh sfer življenja je stalna točka dnevnega reda na Zborih delavcev.

7. Druženje med zaposlenimi
Dom upokojencev Ptuj za zaposlene organizira strokovne ekskurzije, možnost udeležbe na športnih igrah socialno varstvenih zavodov in drugih neformalnih druženjih (pikniki v okviru projekta E-Qalin, Rancarija, pohodi, Poli maraton….) ter zaključku ob koncu leta.

8. Oglasne deske za zaposlene
Dom upokojencev Ptuj za zaposlene zagotovi oglasne deske po posameznih enotah, preko katerih si zaposleni med seboj izmenjujejo ideje ali stvari in zapisujejo lepe misli, vzpodbude, vabila.

9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
Na izobraževanju, ki ga organizira Dom upokojencev Ptuj se vodje seznanijo in opolnomočijo za delovanje v smeri vrednot in pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja. Hkrati se jih tudi seznani o ukrepih, sprejetih v okviru certifikata DPP.

10. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
Razpisana prosta delovna mesta se objavijo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje in na uradni spletni strani Doma upokojencev Ptuj ter oglasnih deskah za zaposlene. Tako so zaposleni ažurno seznanjeni s prostimi delovnimi mesti, na katera se lahko prijavijo.

11. Obdaritev otrok zaposlenih
Dom upokojencev Ptuj vsako leto organizira novoletno obdarovanje otrok zaposlenih. Otroci v starosti do dopolnjenega 15. leta so upravičeni do darila ob zaključku novega leta v vrednosti do 42 EUR. Za otroke do zaključene prve triade pripravi dogodek, npr. krajšo predstavo ali animacijo, ob zaključku pa jih pozdravi še Božiček in jim razdeli darila v obliki vrednostnega bona in čokolade.

 

12. Ponudba za prosti čas
Dom upokojencev Ptuj zaposlenim in njihovim svojcem omogoča koriščenje Domskih počitniških kapacitet na Rogli, v Moravskih toplicah, v Barbarigi in na Pagu ter nakup vstopnic za Terme Ptuj, prav tako pa še izposojo športnih rekvizitov po ugodnih cenah. V okviru programa Promocija zdravja na delovnem mestu se posamezne storitve lahko koristijo brezplačno.

13. Psihološko svetovanje
Dom upokojencev Ptuj za zaposlene organizira možnost anonimne brezplačne strokovne pomoči v primeru težav v duševnem zdravju, osebnih stisk s strani psihologa, zaposlenega v Domu.

14. Izmenjevalnica
Dom upokojencev Ptuj za zaposlene 1 x letno organizira možnost izmenjave otroških oblačil, igrač, knjig in šolskih potrebščin.

Skip to content