Finančno-računovodska služba

 

Finančno računovodska služba zajema delo v financah, računovodstvu in nabavi, pokriva pa naslednja področja:
- vodenje poslovnih knjig,
- knjiženje in kontrola prejetih knjigovodskih listin,
- plačilni promet,
- obračun plač,
- izdaja faktur,
- blagajniško poslovanje,
- obračun davka na dodano vrednost,
- nabava blaga in osnovnih sredstev,
- vodenje evidence osnovnih sredstev,
- priprava finančnih poročil in računovodskih izkazov ter
- skrb za gospodarno upravljanje s finančnim in stvarnim premoženjem zavoda.

Finančno računovodska služba mesečno oddaja podatke o izplačanih plačah na Ajpes, na DURS oddaja obračun davka na dodano vrednost in pripravlja refundacijske zahtevke na ZZZS zaradi boleznin nad 30 dni. Kvartalno na Ajpes oddajamo poročilo Statistika finančnih računov za Banko Slovenije.

Dolžnikom, ki v rednem roku ne poravnavajo svojih obveznosti, mesečno pošiljamo opomine. Tiste, ki svojih obveznosti kljub opominom ne poravnajo, predamo v sodno izvršbo.

Za potrebe notranjega odločanja in za primerjavo s planom mesečno pripravljamo izkaze uspeha za vsako enoto posebej in za dom kot celoto.

Ob koncu poslovnega leta mora finančno računovodska služba opraviti inventuro sredstev in obveznosti ter uskladiti terjatve in obveznosti s svojimi kupci in dobavitelji.

Opravila, ki jih finančno računovodska služba mora izvesti po zaključku leta, so:
- zaposlenim je potrebno posredovati podatke o izplačanih dohodkih v preteklem letu,
- na DURS posredovati podatke o vzdrževanih družinskih članih zaposlenih, ki jih le-ta upošteva pri odmeri letne dohodnine,
- kontrolirati letne podatke za dohodnino, ki jih za zaposlene zbere davčna uprava,
- na Ajpes oddati letno poročilo za preteklo leto,
- pripraviti finančni načrt za prihodnje leto,
- na MDDSZ posredovati letno poročilo za preteklo leto in finančni načrt za prihodnje leto,
- na DURS oddati obračun davka od dohodkov pravnih oseb za preteklo leto,
- pripraviti premoženjsko bilanco,
- pripraviti letno poročilo o investicijah na obrazcu INV za statistični urad,
- na ZPIZ oddati obrazec M4 za zaposlene za preteklo leto,
- pripraviti druga poročila, ki jih zahtevajo razne institucije in so potrebna za odločanje v Domu.