Pravno-kadrovska služba

 

V Domu upokojencev Ptuj deluje na področju skupnih služb pravno-kadrovska služba, v kateri dve univerzitetni diplomirani pravnici skrbita za urejanje pravnih in kadrovskih zadev.

V odseku pravne službe izvajamo postopke javnih naročil za izvedbo storitev in gradenj ter nabave blaga. Tako skrbimo, da so pravočasno na razpolago ustrezna živila za pripravo obrokov ter sredstva in pripomočki za izvajanje socialnovarstvenih storitev in storitev zdravstvene nege.

Hkrati pripravljamo pogodbe z zunanjimi izvajalci in skrbimo za njihovo zakonito izvajanje. Za lažje opravljanje storitev pripravljamo predloge pri oblikovanju delovnih navodil, pri sestavi internih aktov in strokovnih gradiv.

Zbiramo podatke, vodimo evidence ter pripravljamo poročila za zunanje institucije in interno uporabo.

Pri izvedbi zahtevnejših pravnih opravil sodelujemo z zunanjimi izvajalci.

V okviru kadrovske službe skrbimo za kadrovske zadeve naših zaposlenih, od objave prostega delovnega mesta do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Izdajamo odločbe o letnem dopustu, solidarnostni pomoči, tudi o prenehanju veljavnosti pogodb o zaposlitvi. Zagotavljamo, da imajo naši zaposleni vse pravice, obenem pa skrbimo, da izpolnjujejo vse obveznosti, ki izhajajo iz delovnih razmerij.

Skrbimo tudi za izvedbo in organizacijo izobraževanj zaposlenih.

Nadalje sodelujemo z rehabilitacijsko-zaposlitvenimi centri, ki v našo sredino na opravljanje praktičnega dela napotijo teže zaposljive skupine ljudi, da bi na konkretnem delovnem mestu preizkusili zmožnosti opravljanja svojega poklica.

Od leta 1937, ko se je v Domu zaposlila prva oseba – pekarica s končano osnovno šolo, do danes je bilo v Domu zaposlenih 1057 oseb. 15. novembra 2016 je v Domu zaposlenih 360 oseb.