O nas

Dom upokojencev Ptuj je javni socialno varstveni zavod za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Sedež Doma je v Ptuju, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Kakovost

Naše izkušnje sodelovanja s starejšimi in odraslimi osebami so nas prepričale, da je pred ljudmi, ki se odločijo za bivanje v institucionalnem varstvu še veliko izzivov, ki so povezane z vprašanji kakovostnega življenja. Kakovost življenja je nedvoumno povezana z uresničevanjem osnovnih človekovih potreb: potrebo po preživetju, varnosti, potrebo po ljubezni, pripadnosti, potrebo po moči in samouresničevanju, potrebo po vključenosti in zabavi ter potrebo po svobodi. Od zmožnosti zadovoljevanja teh potreb je odvisna kakovost življenja, zato bo Dom tudi v prihodnje polno orientiran k stanovalcem v Domu in tudi navzven k svojim uporabnikom/potencialnim uporabnikom ter s permanentnim razvojem storitev oblikoval ponudbo, ki bo zadovoljila večino. Pomembna kriterija pri tem sta strokovnost in prijaznost. Zavedamo se, da je trenutek, ko so ljudje zaradi zdravstvenih in/ali socialnih težav prisiljeni začeti novo življenjsko obdobje v institucionalni obliki socialnega varstva, iz psihološkega vidika izjemno občutljiv. Zato z nudenjem prijaznih storitev, ki imajo podlago v strokovnosti lajšamo stresne situacije ob veliki življenjski prelomnici in kasneje v času bivanja stanovalcev v Domu.

Jedro našega delovanja je tako usmerjeno k ljudem. Dopolnjujemo in spreminjamo naše storitve, skrbimo za zadovoljstvo naših uporabnikov ter zaposlenih. Topli medsebojni odnosi so naš vsakodnevni izziv, saj vemo, da so nasmeh, topla beseda in občutek zaželenosti ravno tako pomembni kot dobro opravljena storitev. Zavedamo se tudi, da šteje tisto, kar storimo in ne tisto, kar bi lahko storili.

Dom upokojencev Ptuj že leta 2002 prvi med vsemi socialnovarstvenimi zavodi v Sloveniji pridobil certifikat sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2000. Ugotovitev zunanjih presojevalcev je, da je Dom Ptuj vodilen javni zavod za oskrbo starejših v R Sloveniji tako z vidika kakovosti storitev kot ekonomske uspešnosti in učinkovitosti. Dom je v letu 2020 prejel tudi potrdilo kakovosti po modelu E-Qalin. Potrdilo kakovosti je zasluženo priznanje vsem zaposlenim za njihovo prizadevnost pri kontinuiranem razvoju kakovosti v dobro stanovalcev.

Zavedamo se, da je zadovoljstvo uporabnikov odvisno od tega, kako smo uspeli zadovoljiti njihove potrebe, želje in pričakovanja. Za kar največje zadovoljstvo uporabnikov zaposleni pri svojem delu spoštujemo njihove pravice in dostojanstvo.

Naše delovanje je profesionalno, zakonito, gospodarno in transparentno. Z nenehnim izboljševanjem uspešnosti sistema vodenja kakovosti in racionalnim izvajanjem dejavnosti po načelu celovitosti in kakovosti se zavzemamo za učinkovitost gospodarjenja pri izvajanju kakovostnih storitev, posledično ustvarjeni prihranek pa namenjamo za nadaljnji razvoj Doma.

Vodstvo in zaposleni se zavezujemo, da bomo na osnovi izraženih potreb in pričakovanj uporabnikov še naprej zagotavljali kvalitetne storitve ter jih nenehno izboljševali v skladu z potrebami in željami uporabnikov in drugih deležnikov.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je sestavni del našega poslovanja in uspešnosti. V Domu po temeljnih načelih družbene odgovornosti skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih in njihovih družin z organizacijo neformalnih druženj, športnimi dogodki, pozornostmi ob osebnih in družinskih praznikih, skrbi za zdravje, omogočamo obisk Centra za zdravje in koriščenje vseh storitev za »dušo in telo«.

Skrbimo za zadovoljstvo uporabnikov naših storitev, pri čemer jim zagotavljamo veliko več kot je določeni standard za področje institucionalnega varstva starejših. Popeljemo jih na piknike, izlete, organiziramo družabna srečanja s stanovalci drugih domov, športne igre……

Podpiramo tudi širše okolje, v katerem delujemo, npr. nakup defibrilatorjev, ki jih lahko koristijo tudi zunanji uporabniki, raznim društvom nudimo domske kapacitete (uporaba sejne sobe), nudimo različne izobraževalne vsebine,..

Odpiranje Doma navzven in deinstitucionalizacija

Naša prizadevanja so usmerjena v »odpiranje doma navzven«.
Dom je uspešen na področju izvajanja projektov, ki so zanimivi za širšo lokalno skupnost. Z aktivnostmi, ki se odvijajo skozi vse leto, na kulturnem kot tudi strokovnem področju, je Dom prepoznan v svojem okolju. Z organizacijo številnih inovativnih dogodkov in odpiranjem Doma v lokalno okolje se destigmatizira institucija, ki skrbi za starejše ljudi in za ljudi s posebnimi potrebami. Cilj je tudi, da se s prireditvami direktno povezujemo z okolico, da smo najbolj prepoznavni v svoji okolici in da ponujamo največ zanimivih vsebin, ki so lahko tudi odločujoč faktor pri izbiri ponudnika organiziranega varstva starejših in odraslih oseb s posebnimi potrebami.

Prostovoljstvo

Vzpodbujamo in prizadevamo si za širjenje prostovoljstva v vseh enotah Doma. Razvijali bomo projekte medgeneracijskega povezovanja in sožitja ter vzpodbujali prostovoljstvo. Povezani smo z vrtci, šolami in drugimi zavodi. To povezovanje poteka na področju organiziranih različnih druženj skozi športne igre, sodelovanju na različnih delavnicah, skupnem ustvarjanju, vse s ciljem spoznavati nove ljudi, potrebe različnih generacij in izmenjavi pomoči.

Vizija

Vizija Doma je postati sodoben medgeneracijski center na Ptuju z manjšimi krajevnimi medgeneracijskimi centri na območju Slovenije, ki bo omogočal celovito oskrbo starejše populacije tako v institucionalnem varstvu kot v bivalnem okolju posameznika.

Osnovni podatki o domu

Dom upokojencev Ptuj
Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
tel. 02/ 780-73-00 , faks. 02/ 620 77 98
matična številka: 5050618000
davčna številka: SI83684921
podračun pri UJP: 01100-6030268097
spletna stran: http://www.dom-upokojencev.si