O nas

Dom upokojencev Ptuj je javni socialno varstveni zavod za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb. Sedež Doma je v Ptuju, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Kakovost

V Domu izvajamo kakovostne storitve torej odlične storitve, s katerimi so zadovoljni uporabniki in njihovi svojci. Odlične storitve niso nekaj kar zaposleni ponudimo, če imamo čas, ampak so sestavina našega dela.

Skrbimo za kakovostne storitve osnovne, socialne in zdravstvene oskrbe. Za storitve osnovne oskrbe zagotavljamo kakovostne bivanjske prostore z vzdrževanjem in posodabljanjem obstoječih ter ustanavljanjem novih medgeneracijskih središč na območjih, kjer je pokritost najnižja in s tem približamo storitev bivalnemu okolju starejših ljudi.

Jedro našega delovanja je usmerjeno k ljudem. Dopolnjujemo in spreminjamo naše storitve, skrbimo za zadovoljstvo in navdušenje naših uporabnikov ter zaposlenih. Topli medsebojni odnosi so naš vsakodnevni izziv, saj vemo, da so nasmeh, topla beseda in občutek zaželenosti ravno tako pomembni kot odlično opravljena storitev. Zavedamo se, da ljudje z bogatimi izkušnjami, znanjem in vrednotami izvajajo odlične storitve, ki so osnova odličnim rezultatom. Zavedamo se tudi, da šteje tisto, kar storimo in ne tisto, kar bi lahko storili.

Dom Ptuj že leta 2002 prvi med vsemi socialnovarstvenimi zavodi v Sloveniji pridobil certifikal sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2000. Ugotovitev zunanjih presojevalcev je, da je Dom Ptuj vodilen javni zavod za oskrbo starejših v R Sloveniji tako z vidika kakovosti storitev kot ekonomske uspešnosti in učinkovitosti.

Zavedamo se, da je zadovoljstvo uporabnikov odvisno od tega, kako smo uspeli zadovoljiti njihove potrebe, želje in pričakovanja. Za kar največje zadovoljstvo uporabnikov zaposleni pri svojem delu spoštujemo njihove pravice in naslednje osnovne vrednote:

  • zasebnost: pravica, da je lahko sam, ko to želi;
  • dostojanstvo: edinstvenost in osebne potrebe ter da z njimi ravnamo spoštljivo;
  • neodvisnost: možnost, da uporabnik razmišlja in deluje brez naših napotkov;
  • izbiro: možnost izbire med posameznimi storitvami;
  • pravice: državljanske, politične, socialne in druge pravice;
  • izpopolnitev: realizacijo osebnih prizadevanj uporabnika in možnosti v vseh pogledih vsakdanjega življenja.

Delamo profesionalno, zakonito in transparentno ter vedno v korist naših uporabnikov. Z nenehnim izboljševanjem uspešnosti sistema vodenja kakovosti in racionalnim izvajanjem dejavnosti po načelu celovitosti in kakovosti se zavzemamo za učinkovitost gospodarjenja pri izvajanju kakovostnih storitev, posledično ustvarjeni prihranek pa namenjamo za nadaljnji razvoj Doma.

Vodstvo in zaposleni se zavezujemo, da bomo na osnovi izraženih potreb in pričakovanj uporabnikov še naprej zagotavljali odlične storitve, jih prilagajali in nenehno izboljševali v skladu z potrebami in željami uporabnikov in drugih udeleženih strani.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je sestavni del našega poslovanja in uspešnosti. V Domu po temeljnih načelih družbene odgovornosti skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih in njihovih družin z organizacijo neformalnih druženj, športnimi dogodki, pozornostmi ob osebnih in družinskih praznikih, skrbi za zdravje, omogočamo obisk Centra za zdravje in koriščenje vseh storitev za »dušo in telo«.

Skrbimo za zadovoljstvo uporabnikov naših storitev, pri čemer jim zagotavljamo veliko več kot je določeni standard za področje institucionalnega varstva starejših. Popeljemo jih na piknike, izlete, organiziramo družabna srečanja s stanovalci drugih domov, športne igre……

Podpiramo tudi širše okolje, v katerem delujemo, npr. nakup defibrilatorjev, ki jih lahko koristijo tudi zunanji uporabniki, raznim društvom nudimo domske kapacitete (uporaba sejne sobe), CSD smo odstopili prostore, kjer bodo izvajali program učne pomoči,……

Vizija

Vizija Doma je postati sodoben medgeneracijski center na Ptuju z manjšimi krajevnimi medgeneracijskimi centri na območju Slovenije, ki bo omogočal celovito oskrbo starejše populacije tako v institucionalnem varstvu kot v bivalnem okolju posameznika.

Osnovni podatki o domu

Dom upokojencev Ptuj
Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
tel. 02/ 780-73-00 , faks. 02/ 620 77 98
matična številka: 5050618000
davčna številka: SI83684921
podračun pri UJP: 01100-6030268097
spletna stran: http://www.dom-upokojencev.si